ரசனைக்காரன்

November 7, 2009

Thamizhans’ got talent

Filed under: 1 — rasanaikaaran @ 3:42 pm

வார்த்தைகள் இல்லை என்னிடம்….

September 19, 2009

அடி விழும்!

Filed under: 1 — rasanaikaaran @ 3:12 am

Eelammap_10_03

பதிலுக்கு மட்டுமல்ல
கேள்விக்கும் சேர்த்தே
அடி விழும்!

மீண்டும்
தமிழீழம் எழும்!

…..வர்மனின் எழுத்துகளில் உயிரான வரிகள்.

Create a free website or blog at WordPress.com.