ரசனைக்காரன்

June 10, 2011

இயக்குனர் பாலாவின் அவன் இவன் திரை முன்னோட்டம்

Filed under: திரைமுன்னோட்டம் — rasanaikaaran @ 9:49 am

நன்றி தம்பி திரு.ஜம்போ கார்த்திக்

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: