ரசனைக்காரன்

December 31, 2009

ரசனைக்காரன் பாட்டுப் பட்டியல் 2009

Filed under: சினிமா — rasanaikaaran @ 9:27 pm

குறிப்பு:

** இந்த படங்கள் 2008 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில்  வெளியாகிவிட்டாலும் பட்டியலில் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டது!

விமர்சனக் குழு: ரசனைக்காரன், அக்க்ஷயா குருஷேவ், சகானா நாச்சியார்

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: