ரசனைக்காரன்

January 26, 2009

இது என் ‘நான் கடவுள்..’


வாரணாசியில்(காசியில்) நான் எடுத்த புகைப்படங்களில் சில ரசனைக்காரனுக்காக  …
நான் பார்த்த வாழ்கையை.. என்னை பாதித்த வாழ்கையை மட்டும் பதிவு செய்திருக்கின்றேன்..

இந்த மூன்று படங்களும் வெவ்வேறு வாழ்கையை நோக்கி..

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: